Do It Africa Foundation - ANBI

Publicatie ANBI-verantwoording ANBI 2020

NAAM:Stichting DoItAfricaFoundation
RSIN-nummer:861 412 059
CONTACTGEGEVENS:W. v. Schadewijk
Valkenierstraat 169
5553 CP  Valkenswaard
tel: 040 - 201 5000
email: wjjvanschadewijk@onsbrabantnet.nl

DOELSTELLING: het werven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords. Deze worden uitsluitend uitgereikt aan scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen via plaatselijke tussenpersonen. Deze tussenpersonen zorgen dat de gelden en goederen op de juiste bestemming terecht komen.

BELEIDSPLAN: werven van sponsoren; het aantrekken van nog enkele vrijwilligers t.b.v. het verzamelen en inpakken van goederen.

BESTUUR:B.E.M. Hilgers, voorzitter
Nfamara Fatty, secretaris
W.J.J. van Schadewijk, penningmeester

BELONINGSBELEID: bestuursleden ontvangen op generlei wijze een beloning voor door hen verrichte diensten aan de stichting. Door bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting mogen gedeclareerd worden onder overlegging van gedocumenteerde bewijsstukken.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2020: werving sponsoren; omstreeks 360 dozen met goederen verstuurd naar diverse scholen; ziekenhuizen en doelgerichte bevolkingsgroepen in Gambia.

Financiële verantwoording 2020

Omschrijving Kosten / Uitgaven Baten / Ontvangsten
Transport- en verpakkingskosten€ 1.443,71
Administratie- en secretariaatskosten€      59,41
Reiskosten in NL inzake ophalen van goederen€    106,93
Kosten zelfgemaakte artikelen€      21,12
Reiskosten in Gambia van contactpersonen aldaar€    144,90
Reclamekosten€      40,90
Telefoonkosten€      15,00
Bankkosten€        1,39
Inkopen diverse complete goederen€      20,00
Algemene kosten€      59,81
Ontvangen giften/donaties€ 1.686,93
Opbrengst zelf gemaakte goederen€    270,60
Opbrengst verkoop kleding€    289,20
------------------------------
Totalen€ 1.913,17€ 2.246,73

Per saldo: positief resultaat 2020: € 333,56

Balans per 31 december 2020
A c t i v aP a s s i v a
Bank€ 493,56Eigen vermogen€ 160,00
Positief resultaat 2020€ 333,56
------------------------
€ 493,56€ 493,56