Stichting Do It Africa Foundation

Wat doen wij?

Na een bezoek aan o.a. het land Gambia en daarbij de noden van de bevolking gezien te hebben, werd besloten om een hulpprogramma op te zetten.
Sinds enkele jaren worden hulpgoederen en gelden voor scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen ingezameld. Contactpersonen in Gambia zorgen er voor, dat de goederen en gelden op de juiste plaatsen terecht komen.

We proberen de mensen zelfredzaam te maken door vaardigheden te ontwikkelen en zaken aan te reiken, waarmee zij zelf hun omstandigheden kunnen verbeteren.
Zo hebben wij bijvoorbeeld zaden verstuurd waarmee mensen een groentetuin kunnen aanleggen. Nu hebben zij zelf te eten en wat te veel is, kunnen ze verkopen op de markt. Daarmee genereren zij zelf inkomen.
We sturen kleding op naar James, die een winkelpandje heeft gehuurd om daar de kleding te verkopen. Zo kan James zijn gezin onderhouden.

Voorbeelden van projecten: Gambia 2020 en diverse oudere projecten

Een en ander heeft een zodanige omvang aangenomen, dat de oprichting van een stichting zinvol bleek te zijn. In dit verband kan worden vermeld, dat een Anbi-verklaring bij de fiscus is verkregen, waardoor bij giften aan de stichting gunstige fiscale voorwaarden van toepassing zijn.

Doelstelling

Het werven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords.
Deze worden uitsluitend aan scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen via contactpersonen uitgereikt in Gambia en omringende landen.

Beleidsplan

Na een privé-bezoek aan Gambia werd besloten om een stichting op te richten. Het is geworden: stichting Do It Africa Foundation. Het doel is om gelden te werven en goederen in te zamelen om met behulp daarvan scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen via contactpersonen ter plaatse op diverse manieren te ondersteunen.
Gelden zullen worden verkregen via sponsoren van allerlei aard: particulieren, banken en ondernemers. Ook landelijke instellingen zoals Postcodeloterij en Kiwanis worden benaderd. Door buurtverenigingen, kennissen- en vriendenkring worden kledingstukken gemaakt, met name voor kinderen. Een aantal vrijwilligers verzorgt het sorteren en verzendklaar maken van de goederen.
De verzending van de goederen naar Gambia geschiedt door BeneGambia te Poppel. Onze ervaringen met dit bedrijf zijn zonder meer goed.

Wie zijn wij?

Het algemeen bestuur van de Stichting Do It Africa Foundation bestaat uit:
- Brigitte Hilgers, voorzitter
- Nfamara Fatty, secretaris
- Wim van Schadewijk, penningmeester

Beloning bestuurders
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat bestuurders geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overige gegevens

Email: info@doitafrica.nl Telefoon: 0620 830 331
Bankrekening: NL15 INGB 0007 0648 42 t.n.v. "Stichting Do It Africa Foundation"
RSIN-nummer: 861 412 059 Kamer van Koophandel: 7846 6946

De stichting Do It Africa Foundation is bijzondere dank verschuldigd aan notaris B.N. van der Veer te Waalre: hij heeft belangeloos de oprichtingsakte van deze stichting verzorgd.

mailto:webmaster@doitafrica.nl